İHALE İLANI
Artvin İli Ardanuç İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan
Ardanuç Berta Köprüsü  C   Tipi Mesire Yeri İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi
 Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
 
1. İdarenin:
a) Adresi                                                              : Artvin İli Ardanuç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği-                                                                                                                              Ardanuç/ARTVİN
b) Telefon ve Faks numarası                          : 0466 611 20 06,  Faks: 0 466 611 24 85
c) Elektronik Posta adresi (varsa)                   : koydes_ardanuc@hotmail.com
 
2. İhale Konusu Yapım İşinin                        :
a) Niteliği, Türü ve miktarı                               :  Ardanuç Berta Köprüsü  C   Tipi Mesire Yeri İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi
 
 
3. İhalenin:
a) Yapılacağı yer                              : Artvin İli Ardanuç İlçesi
 : Kaymakamlık Binası Toplantı Salonu
b) Tarih ve saati                               : 03.05.2018 günü Saat: 10.00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
        İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu                  bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel                       kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim(Bağ-Kur, SSK) ve vergi borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge,
4.1.5. İsteklinin;
4.1.5.1- İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname(Ek Form 1),
4.1.6.  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek Form 2),
4.1.7. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin belge(Ek Form 3),
4.1.8. İhale dokümanını satış bedelinin Birliğimizin Ziraat Bankası Ardanuç Şubesi nezdindeki TR820001000427124545935014 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair belge,
4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.11. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
 
5. İhale Dokümanı:
5.1. İhale dokümanı Ardanuç Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanlar ihale dokümanını satın almak zorundadırlar.
5.2. İhale dokümanı satış bedeli 500,00(Beşyüz)TL’ dir.
6. İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı:  Kapalı
7.İhale Dışı Bırakılma Durumları : Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.
7.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato(iflas eden) ilan eden, işleri askıya alınan,
7.2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
7.3. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
7.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
7.5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
7.6. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
7.7. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
7.8. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
7.9.Ardanuç Vergi Mükellefi Olmayan
7.10. Maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
8. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
    a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
    b) İlgili mercilerle hileli iflas ettiğine karar verilenler,
    c) Birliğin ihale yetkilisi,
    d) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
    f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
9. Geçici Teminat:
a) Teklif edilen bedelin %3(yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir. Verilen geçici teminat mektubunun en az 1(Bir) ay süreli olması veya Teklif bedelinin en az %3(Yüzdeüç)’ü tutarında geçici teminat miktarının Birliğimizin TC Ziraat Bankası Ardanuç Şubesi nezdindeki TR820001000427124545935014 IBAN nolu vadesiz hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu vereceklerdir. Teklif bedelinin % 3(Yüzdeüç)’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.              
b) İhaleye girecek istekli ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi, toplam geçici teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.
 
10. Kesin Teminat:
a) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 (yüzdealtı) oranından az olmamak üzere ihale makamınca belirlenecek oranda kesin teminat alınır.              
b) İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.
11- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
a) Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
Tekliflerin sunulacağı yer                                 : Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü- Ardanuç/ARTVİN
Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)                : 03.05.2018
Son teklif verme saati (ihale saati)                  : 10.00
b) Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
12. Teklif ve Sözleşmenin Türü:
Teklifler, İhale komisyonuna idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak yazılı şekilde verilecek. Teklif mektubu istenen şartlara uymayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. Teklif Mektubu ile yazılı olarak teklif edilen bedel ihale komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak isteyerek ihaleyi sonuçlandırır. Üzerine ihale kalan istekli ile sözleşme imzalanacaktır.
13. Tekliflerin Geçerlik Süresi:
Tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
14. İdarenin Serbestliği:
a) Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir.
b) İhale Komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
c) Diğer hususlar İhale Şartnamesine göre uygulanacaktır.
15. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.
 
 
 
İLAN OLUNUR